Koncepcja pracy

Koncepcja pracy naszego przedszkola

pr01878-kwiatek-wesoly-obraz-do-dziecinnego-pokoju1

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI  POLITYKI  OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 • Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

PRIORYTETY KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 • Baza przedszkola oraz wysoki poziom świadomości i kompetencji wszystkich pracowników zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo.
 • Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.
 • Przedszkole systematycznie promuje działania prozdrowotne.
 • W przedszkolu realizowane są codziennie zajęcia z języka angielskiego.
 • Wzbogacamy ofertę edukacyjną o zajęcia dodatkowe z tańca oraz rękodzieła artystycznego.
 • Podejmujemy starania o wzrost efektów współpracy z rodzicami.
 • Współpracujemy z seniorami oraz innymi partnerami zewnętrznymi.
 • Systematycznie poszerzamy działalność innowacyjną przedszkola.

Premium Wordpress Themes by UFO Themes