Procedura odbioru dziecka z przedszkola

  1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami , konieczne jest przestrzeganie przez rodziców/ opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
  2. Niedozwolone jest zostawianie dzieci przez ich opiekunów w szatni, przed przedszkolem lub innym miejscu bez opieki.
  3. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez osoby dorosłe, pełnoletnie, upoważnione na piśmie przez rodziców/ opiekunów prawnych; osoby te powinny okazać dokument potwierdzający ich tożsamość.
  4. Rodzice wypełniają oświadczenie o odbiorze dziecka , które może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.
  5. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
  6. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.
  7. Osoba przyprowadzająca dziecko powinna przygotować je do pobytu w przedszkolu , a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
  8. W momencie odebrania dziecka z przedszkola , osoba odbierająca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
  9. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola  i braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami / opiekunami prawnymi i innymi osobami upoważnionymi do kontaktu, przedszkole zobowiązane jest powiadomić o zaistniałej sytuacji policję.
Premium Wordpress Themes by UFO Themes